خواص تخم شربتی

خواص تخم شربتی

/post-62

تخم شربتی گیاهی خودرو، یک ساله و شبیه به ریحان ولی با برگ ها و تخم  های ریزتر است. ساقه های آن مربع شکل و گلش مایل به قرمز و صورتی است. این  گیاه در اوایل بهار در کوهستان ها و بیابان ها می روید.نام های دیگر این  گیاه:بادروج، تره خراسانی، اوقیمن، حوک، بورنگ، صریرا و بادروج ابیض می  باشد. تخم شربتی یک نوشیدنی لذت بخش و دارویی گیاهی است همچنین این  گیاه در درمان بسیاری از بیماری های مفید است. این گیاه بومی آمریکای مرکزی  بوده اما مانند ذرت به دیگر نقاط جهان نیز برده شده است. این گیاه را برای  مصرف تخم آن می کارند، گرچه خود گیاه کاربرد تزئینی هم دارد. لعاب این  دانه ها پس از جذب آب به صورت ژله ای درمی آید که می تواند برای رفع  عطشمورد استفاده قرار گیرد. تخم شربتی خواص زیادی دارد و این گونه نیست که  فقط برای فصل گرما توصیه شود.