میخچه

درمان میخچه

/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C%D8%AE%DA%86%D9%87

میخچه ضایعه ای پینه ای شکل از پوست مرده است .که معمولاً در سطوح نازک و بدون موی پوست به خصوص در قسمت پشتی پنجه پا یا انگشتان یا در قسمت ضخیم تر پوست کف دست و پا ایجاد می شود.